حک الکتروشیمیایی

 

در این روش با استفاده از شابلون و مواد شیمیایی حکاکی انجام می شود . یعنی یک کلیشه مثلا لوگو شرکت ساخته شده روی محصول قرار میگیرد و با استفاده از مواد شیمیایی و در نهایت پد دستگاه یک اکسیداسیون نازک بر روی سطح قطعه صورت می گیرد در نتیجه برای سریال زدن و ... نمی توان از این سیستم استفادع کرد فقط طرح ثابت که کلیشه آن از قبل ساخته شده است .

محاسن :قیمت پایین دستگاه

معایب :عدم تغییر سریال و طرح و ... ، عمق بسیار کم ، وابسته بودن به فروشنده جهت کلیشه سازی