دسامبر 16, 2017

معرفی روش های حکاکی فلزات

حکاکی ماندگار فلزات را می توان به 7 قسمت تقسیم کرد که در متن ذیل به تفضیل در رابطه با آنها صحبت خواهد شد و معایب […]
دسامبر 16, 2017

انواع روش های حکاکی فلزات

حکاکی ماندگار فلزات را می توان به 7 قسمت تقسیم کرد که در متن ذیل به تفضیل در رابطه با آنها صحبت خواهد شد و معایب […]
دسامبر 13, 2017

S-1310-P

دسامبر 13, 2017

S-1310