دسامبر 19, 2017

آغاز به کار طراحی ماشین ابزار جدید

دسامبر 19, 2017

حضور در نمایشگاههای بین المللی

دسامبر 19, 2017

پایان ساخت و شروع به تست بزرگترین دستگاه حکاکی ایران